Din data de 23 februarie 2009, la nivelul O.C.P.I. Argeş s-a implementat sistemul integrat de Cadastru şi Publicitate Imobiliară e-Terra

Formulare

Cerere aviz – PAC – descarcă

Cerere de anulare număr cadastral – descarcă

Cerere pentru consultare documente din arhivă – descarcă

Copie titlu de proprietate – descarcă

Copie extras din planul cadastral (Ortofotoplan) – descarcă

Cerere încadrare în zonă – descarcă

Cerere identificare imobil – descarcă

Cerere copie documentație cadastrală – descarcă

Cerere de înscriere – descarcă

Cerere pentru eliberare extras de carte funciară pentru informare – descarcă

Furnizare copii din arhiva cu titlurile de proprietate emise conform legilor din domeniul fondului funciar:

Titluri de proprietate

Hotărâri ale Comisiei Județene de Fond Funciar

Anexe de validare

Fisa cu date pentru scrierea titlului de proprietate/ Proces verbal de punere in posesie

** Potrivit prevederilor Ordinului nr. 16/2019 al Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate, cu modificările și completările ulterioare, OCPI Argeș eliberează copii certificate ale documentelor din arhivă  ce se realizează cu respectarea dispoziţiilor legale, justificarea interesului (art. 883 Cod Civil și Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date) și cu plata tarifului de 25 lei/dosar, tarif ce se încasează anticipat înregistrării cererii, ataşându-se la cerere dovada plăţii.

În cerere este necesar a se indica numărul înscrisului și localitatea (ex. nr. Titlu de proprietate, nr. hotărâre a comisiei județene Argeș, etc.) în vederea identificării copiei ce se solicită.

Cererea însoțită de dovada achitării tarifului se transmit la adresa de e-mail ag@ancpi.ro sau prin poștă la adresa: Strada Maior Gheorghe Șonțu nr. 8A, municipiul Pitești, județul Argeș.

Tariful aferent pentru serviciul solicitat se poate achita și prin ordin de plată în contul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Argeș: RO49TREZ046501503X015458- TREZORERIA PITESTI, CUI: 9861900.

Cerere arhivă – descarcă

Emitere DUPLICATE titluri de proprietate

  • Cerere catre OCPI Arges de solicitare a duplicatului in care se va mentiona numarul titlului de proprietate si teritoriul administrativ a carei Comisie Locala a reconstituit dreptul de proprietate(model –de la OCPI).
  • Copie dupa certificatul de mostenitor sau anexa 24 (sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale)
  • Declaratii notariale de la proprietari (mostenitori ) ca nu detin TP in original, si in ce conditii s-a pierdut acesta .
  • Monitorul Oficial partea a III a in care a fost publicata declaratia de pierdere sau distrugere.
  • Copia actelor de identitate ale titularilor dreptului de proprietate înscrişi în titlul de proprietate. În situaţia în care unul sau mai mulţi titulari sunt decedaţi se va anexa copia certificatului de deces. Copiile acestor documente vor conţine în mod obligatoriu înscris codul numeric personal al titularului.

Copii conforme ale actelor care atestă calitatea drepturilor reale asupra imobilelor cuprinse în titlul de proprietate; în situaţia în care persoana care solicită duplicatul nu este înscrisă pe titlul de proprietate sau este înscrisă sub numele anterior (certificat de moştenitor, certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească privind schimbarea numelui/revenirea la numele anterior, sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale, etc.).

Cerere duplicat titlu de proprietate – descarcă