Din data de 23 februarie 2009, la nivelul O.C.P.I. Argeş s-a implementat sistemul integrat de Cadastru şi Publicitate Imobiliară e-Terra

Program audienţe

Iuliu Radu Bănică – Director
 • miercuri,  orele: 10.00 – 12.00, camera 33, etaj 2

Ecaterina Trofin – Şef Serviciu Cadastru

 • marți, orele: 10.00 – 12.00, camera 31, etaj 2

Neamţiu Ramona Ştefania – Șef Serviciu Publicitate Imobiliară

 • luni, orele: 10.00 – 12.00, camera 38, etaj 2

 

Biroul Juridic, Resurse Umane, Secretariat și Petiții asigură activitatea de primire, înregistrare și evidență a cerilor de înscriere în audiență, adresate O.C.P.I. Argeș. Pentru eficientizarea activității de acordare a audiențelor și de eliminare a birocrației ce poate interveni în cadrul acestui proces, se vor parcurge următoarele etape:

 1. La nivelul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Argeș, audienţele se acordă de către persoanele cu funcții de conducere din cadrul serviciilor de specialitate în raport de obiectul solicitărilor sau de către mandatarii acestora, conform programului de audiență aprobat;
 2. Primirea în audienţă se face în baza unei cereri motivate, aprobate în prealabil de către persoanele cu funcții de conducere din cadrul serviciilor de specialitate în raport de obiectul solicitărilor sau de către mandatarii acestora;
 3. Cererile de înscriere în audiență adresate conducerii OCPI Argeș se înregistrează de către BJRUSP în Registrul de evidență al persoanelor primite în audiență la nivelul instituției;
 4. Cererile de înscriere în audiență adresate OCPI Argeș vor putea fi depuse personal la sediul instituției sau vor putea fi transmise prin orice mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii(e-mail, fax);
 5. În situația în care nu este posibilă utilizarea mijloacelor de transmitere mai sus menționate, cererile de înscriere în audiență vor putea fi formulate și telefonic;
 6. Indiferent de modalitatea utilizată, transmiterea cererilor de audiență trebuie să fie realizată cu cel puțin o zi lucrătoare înaintea datei la care se solicită acordarea audienței.
 7. Data acordării unei audiențe se stabilește de către conducerea compartimentului de specialitate competent, însă aceasta nu poate depăși 30 de zile de la data înregistrării cererii în evidențele OCPI Argeș.
 8. Pentru motive ce țin de organizarea activității sau în situația în care aspectele sesizate în conținutul cererii de audiență necesită o cercetare mai amănunțită, conducătorul compartimentului de specialitate căruia i-a fost adresată cererea poate prelungi termenul de 30 de zile prevăzut pentru programarea audienței, cu cel mult 15 zile;
 9. Cu respectarea termenelor menționate la alineatul precedent, din motive ce țin de buna desfășurare a activității compartimentului de specialitate vizat în cererea de audiență și de intervalul orar în care se desfășoară ședințele de audiență, în cadrul unei zile de audiență se va asigura primirea a maxim 5 persoane la Directorul O.C.P.I.Argeș și maxim 10 persoane la șefii de specialitate din cadrul O.C.P.I. Argeș. .
 10. În general, programarea persoanelor în audiență se va face cu respectarea cronologiei înregistrării cererilor de audiență, cu excepția cazurilor care necesită soluționarea de urgență a aspectelor prezentate în conținutul acestora. Urgența va fi stabilită de către persoanele cu funcții de conducere din cadrul serviciilor de specialitate în raport cu obiectul solicitărilor sau de către mandatarii acestora.
 11. Registrul de audiență al OCPI Argeș se completează la nivelul BJRUSP.
 12. În cadrul BJRUSP și al serviciilor de specialitate de la nivelul OCPI Argeș vor fi desemnate persoanele care vor asigura respectarea prevederilor prezentei proceduri în ceea ce privește circuitul și evidența cererilor de audiență formulate de petenți și a fișelor de audiență completate cu ocazia acordării audiențelor.
 13. Persoanele care solicită telefonic înscrierea în audiență, vor comunica toate datele necesare înscrierii în audiență către personalul BJRUSP care va completa o cerere cu obiectul solicitării, aceasta urmând să fie semnată de petent la data prezentării în audiență;
 14. După înregistrare , în funcție de specificul motivelor invocate, cererile de înscriere în audiență vor fi predate de către personalul BJRUSP pe bază de semnătură persoanei desemnată din cadrul serviciului de specialitate al OCPI Argeș, care va proceda la înregistrarea acestora în registrul propriu și le va prezenta conducerii serviciului sau mandatarului acestuia;
 15. Cererile de audiență predate compartimentelor de specialitate din cadrul cărora sunt acordate audiențele solicitate de petenți se vor păstra și arhiva, în copie, la nivelul BJRUSP;
 16. După analiza cererilor de audiență prezentate, persoanele cu funcție de conducere din cadrul compartimentelor de specialitate în cauză sau înlocuitorii legali ai acestora vor dispune asupra admisibilității lor;
 17. Pentru cererile analizate și aprobate, persoana desemnată din cadrul BJRUSP va anunța petentul cu privire la data acordării audienței;
 18. În situația în care în decursul unui interval de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de audiență, persoana desemnată nu poate contacta solicitantul audienței la numărul de telefon indicat în cererea de audiență, va restituii BJRUSP cererea în care va menționa data și ora la care a încercat să efectueze programarea. În aceste cazuri , cererea de audiență va fi clasată, urmând ca pentru reprogramare solicitantul să depună o nouă cerere;
 19. Persoanele care prin cererile depuse solicită audiență pentru soluționarea unor probleme care nu sunt de competența O.C.P.I.Argeș vor fi consiliate și direcționate de către BJRUSP către instituțiile sau autoritățile competente pentru rezolvarea problemelor respective, informarea acestora realizându-se prin mijloacele de comunicare puse la dispoziție(telefon, e-mail);
 20. Cererile de înscriere în audiență transmise pe e-mail sau prin fax prin care sunt semnalate aspecte ce exced sferei de competență a OCPI Argeș sau aplicabilității acestei proceduri, vor fi înregistrate în Registrul de audiență cu mențiunea motivelor pentru care nu pot forma obiectul audienței, păstrarea și evidența lor intrând în sarcina BJRUSP;
 21. Persoanele pot solicita înscrierea în audiență la Directorul OCPI Argeș, numai în situația în care acestea au motive temeinice de nemulțumire față de soluțiile propuse de către conducătorii serviciilor de specialitate cu ocazia audiențelor ce le-au fost acordate de către aceștia;
 22. Persoanele care au primit un răspuns final în urma audienței acordate de către Directorul OCPI Argeș sau de către șefii serviciilor de specialitate nu mai pot beneficia de încă o audiență având același obiect;
 23. Cererile de înscriere în audiență, având ca obiect solicitarea de sprijin pentru soluționarea unor litigii aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau în legătură cu care , instanța s-a pronunțat, vor fi înregistrate în Registrul de evidență al audiențelor, însă la rubrica Observații se va menționa că acestea nu pot face obiectul activității de acordare a audiențelor de către conducerea OCPI Argeș, petentul urmând a fi anunțat despre aceasta prin intermediul mijloacelor de comunicare indicate în conținulul cererii;
 24. Persoanele care au depus petiții la OCPI Argeș nu pot depune cereri de audiență în termenul legal de soluționare a acestora;
 25. Cu ocazia ședințelor de audiență la care participă, persoanele înscrise în audiență vor semna o fișă de audiență completată conform Anexei 2 iar o copie a acesteia se va înmâna petentului.
 26. Soluția primită de petent va fi semnată de către persoanele cu funcții de conducere care au acordat audiența.
 27. Prin organizarea și programarea audiențelor este necesar să se acorde timp suficient pentru lămurirea aspectelor solicitate, dar nu mai mult de 15 minute pentru fiecare petent.
 28. În cazul în care aspectele prezentate nu pot fi lămurite în cadrul audienței, solicitantul va fi informat cu privire la posibilitatea depunerii de memorii/petiții/sesizări. La acestea , vor putea fi anexate documente ce au legătură cu obiectul aspectelor prezentate;
 29. Copiile fișelor completate cu ocazia acordării audiențelor de către conducătorii compartimentelor de specialitate vor fi predate BJRUSP prin grija persoanelor desemnate în cadrul compartimentelor respective cu aplicarea prevederilor respectivei proceduri;
 30. BJRUSP va asigura întocmirea situațiilor privind activitatea de acordare a audiențelor la nivelul OCPI Argeș;
 31. Înscrierile în audiență se fac cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de data solicitată pentru audiență;
 32. Înscrierea în audiență se poate face în fiecare zi , de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-16:00, la numărul de telefon (0248) 215015, (0348) 401680 sau la sediul instituției din Pitești, Jud. Argeș, Str. Maior Gheorghe Șonțu, Nr. 8A,  camera nr. 30, et. II. De asemenea, formularele cererilor de înscriere în audiență, completate conform modelului anexat, pot fi transmise prin poștă, fax: (0248) 611636; sau prin e-mail la adresa : ag@ancpi.ro

Anexa_1

Anexa_ 1a

Anexa_1b